TURING - FIIT STU

Úloha 1-2: Prvočísla

Napíšte algoritmus, ktorý nájde K-te (1 <= K <= 100 000) prvočíslo v poradí od najmenších (pozn. prvé je 2).

Štandardný vstup obsahuje niekoľko riadkov, na každom z nich bude jedno číslo K. Pre každý riadok na vstupe vypíšte na štandardný výstup práve jedno číslo -- K-te prvočíslo.

Ukážka vstupu:
1
2
3
4
10
Výstup pre ukážkový vstup:
2
3
5
7
29